قانون های مکالمه زبان که به آنها نیاز دارید!

1.گرامر را خیلی زیاد مطالعه نکنید.

 ممکن است این قانون به نظر زبان آموزان (انگلیسی به عنوان زبان دوم) عجیب برسد،اما یکی از مهم ترین قانون ها به حساب می آید. اگر فقط قصد قبول شدن درامتحانات را دارید، پس لازم است گرامر را مطالعه کنید. درهرصورت، اگر می خواهید در صحبت کردن انگلیسی روان شوید بنابراین باید سعی کنید بدون مطالعه گرامر، انگلیسی را بیاموزید.

مطالعه گرامر سرعت یادگیری را آهسته وشما را گیج خواهد کرد. به جای این که جملات را به طور طبیعی (مانند بومی های زبان انگلیسی ) بسازید فکرخود را با قانون های گرامر درگیر خواهید کرد. به یاد داشته باشید که فقط تعداد کمی از سخنوران انگلیسی بیش از20% از گرامر را درک نمی کنند. تعداد بسیاری از فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم ، بیش تر از سخنوران انگلیسی، گرامر می دانند. من از روی تجربه، با اطمینان، این مطلب را می گویم . خود من شخصا سخنور بومی زبان انگلیسی فارغ التحصیل در رشته ادبیات انگلیسی هستم که بیش از 10 سال انگلیسی تدریس کرده ام. درهرصورت، بسیاری از دانش آموزان من جزئیات گرامر را بیش تر از خود من می دانند. درحالی که من معنا را می گیرم وآن را به آسانی به کار می برم ،اما………..

وقتی اغلب از برخی ازدوستان انگلیسی زبان درباره گرامر سوال می کنم، فقط تعداد اندکی از آنها پاسخ صحیح را می دانند.درهر صورت، آنها در انگلیسی فصیح هستند وقادر به خواندن، مکالمه، شنیدن وتعامل به طرز موثر هستند. آیا شما قصد دارید معنای افعال سببی را از حفظ بگوئید یا این که قادر به صحبت کردن سلیس زبان انگلیسی باشید؟

قوانین مکالمه زبان انگلیسی

2.عبارات را بیاموزید ومطالعه کنید.

بسیاری از زبان آموزان سعی در آموختن کلمات دارند، اما با کنار هم گذاشتن آنها ، جمله ی مناسبی تولید نمی کنند. دانستن این همه کلمه توسط دانش آموزان مرا متحیر می سازد، اما قادر به ساختن جملات مناسبی نیستند وعلت در عدم یادگیری عبارات می باشد.

کودکان در یادگیری زبان، هم واژه وهم عبارات را درکنارهم می آموزند . همچنین شما نیاز به مطالعه ویادگیری عبارات دارید. حتی اگر 1000 واژه انگلیسی بدانید، ممکن است قادر به تولید یک جمله ی صحیح نباشید. اما اگر یک عبارت بدانید، قادر به ساختن صدها جملات صحیح می باشید. اگر بتوانید 100 عبارت بسازید،از این که می توانید جملات صحیح بسیاری بسازید، متعجب خواهید شد. درآخر این که ،اگر فقط 100 عبارت بدانید، تقریبا خواهید توانست سخنور فصیح زبان شوید. یادگیری پایه های مکالمه انگلیسی مثال عالی از تولید جملات بی شمار است که فقط با یک عبارت می توان آنهارا ساخت . برای دریافت رایج ترین اصطلاحات انگلیسی کلیک کنید. 

3. ترجمه نکنید.

وقتی جمله انگلیسی می سازید،از ترجمه  به زبان مادری خودداری کنید، چون ترتیب ساختار جمله در انگلیسی Svo (فاعل +فعل +مفعول ) است .ترتیب قرارگرفتن ساختار جمله درزبان مادری شما متفاوت با زبان انگلیسی است . بااین کار ، سرعت یادگیری وصحت آن را کمتر می کنید. به جای آن ،عبارات وجملات را مطابق با ساختار انگلیسی بسازید.  نباید برروی کلماتی که می گویید فکر کنید بلکه باید اجازه دهید تابا تمرین زیاد، تولید زبان به صورت اتوماتیک صورت بگیرد.

4.خواندن وشنیدن کافی نیست.هر آن چه را که می شنوید، تمرین کنید.

خواندن، گوش کردن وصحبت کردن جنبه های بسیار مهم هر زبانی محسوب می شوند. در زبان انگلیسی هم این اصل صادق است . در هر صورت، مکالمه تنها ضرورتی است که باید به طور سلیس وروان صورت بگیرد. یادگیری صحبت کردن سلیس در نزد اطفال وکودکان امری است طبیعی که درابتدای یادگیری زبان صورت می گیرد،خواندن وسپس نوشتن در اولویت قرار می گیرند.اما ترتیب یادگیری در فراگیران زبان دوم متفاوت است . ابتدا شنیدن و بعد صحبت کردن ،خواندن ودرآخر نوشتن می باشد.

“معضل اول”

آیا عجیب نیست که مدارس درسرتاسر دنیا، ابتدا خواندن وسپس نوشتن وگوش کردن ودرنهایت صحبت کردن را یاد می دهند؟ اگر چه عجیب است اما علت اصلی آن در این است ؛هنگامی که زبان دومی را می آموزید در واقع از طریق خواندن  مطالب درسی آن ها را درک می کنید. بنابراین همان طور که می دانید هرچند ترتیب یادگیری طبیعی زبان از گوش کردن،صحبت کردن وخواندن ودرآخر نوشتن است. اما ترتیب آن برای فراگیران انگلیسی به عنوان زبان دوم از خواندن ،گوش کردن ،صحبت کردن ودرآخر نوشتن است .

“معضل دوم”

علت این که بسیاری از مردم قادر به خواندن وگوش کردن انگلیسی هستند،تمرین کردن آن ها در این مهارت ها می باشد. اما اگر می خواهید در صحبت کردن سلیس وروان شوید باید آن را بیشتر تمرین کنید. به مقداری که می شنوید،محدود نشوید وقتی انگلیسی مطالعه می کنید فقط شنونده نباشید. مطالبی را که می شنوید باصدای بلند آنها را برای خود تکرار کنید وهرآنچه را که می شنوید بلند باخود تمرین کنید. آن قدر تمرین کنید تازمانی که مغز ودهان شما بدون تلاش زیاد قادرباشند دریک زمان آن ها را تولید کنند. با این کار، می توانید سلیس وروان انگلیسی صحبت کنید.

قوانین مکالمه انگلیسی

5.خود را غرق این کار کنید.

توانایی در صحبت کردن انگلیسی به هوش وذکاوت شما بستگی ندارد. هر کسی قادر است هرزبانی را بیاموزد این  واقعیتی است که دردنیا اثبات شده است.هرکسی قادر است حداقل به یک زبان دنیا صحبت کند. خواه باهوش باشید ویا فاقد کشش ذهنی بالا باشید می توانید  به یک زبان صحبت کنید.

با قرارگرفتن در محیط قادر خواهید بود به این منظور، نائل شوید. درکشور خودتان زبان مادری را می شنوید وبه طور دائم صحبت می کنید. پی خواهید برد که سخنوران خوب زبان انگلیسی کسانی هستند که در مدارس مکالمه ی زبان درس خوانده اند، نه به این دلیل که در مدارس انگلیسی مکالمه را آموختند بلکه به این دلیل که در محیطی قرار می گیرند که افراد به طور دائم به زبان انگلیسی صحبت می کنند.عده ای هم بوده اند که درخارج تحصیلات خود را ادامه دادند ولی به دلیل تعامل با دوستان همزبان خود،انگلیسی را به خوبی تمرین نکردند یا این که موقعیت تمرین کمتری داشته اند .لازم نیست به جایی بروید تا بتوانید به مکالمه ی زبان انگلیسی مسلط شوید بلکه باید خود را در محیط زبانی قرار دهید. می توانید با دوستان خود  قرار بگذارید تاباهم انگلیسی صحبت کنید. حتی می توانید با خود آی پاد حمل کنید و به طور دائم به جملات انگلیسی گوش فرادهید.

همان طور که می بینید می توانید نتایج مطلوب بدست آورید آن هم درقرارگرفتن محیط زبانی. خود را در محیط زبانی که می سازید غرق کنید تا با سرعت چند برابر بیشتر آن را بیاموزید. با استفاده از آی پادها می توانید این فضارا ایجاد کرده وبه نتیجه ی مطلوب ودلخواه خود درکمترین زمان برسید. برای دریافت یکی از نمونه برنامه های مفید برای ایجاد محیط زبان مشابه واقعی کلیک کنید.

6. مطالب درسی صحیحی را مطالعه کنید.

اصطلاح رایجی وجود دارد که در این مورد چندان صدق نمی کند. باتمرین کردن کامل می شوید که از واقعیت دوراست .هرآنچه راکه تمرین می کنید درواقع، به نوعی آن را به صورت دائم وهمیشگی درذهن خود ماندگار می کنید.اگر جمله نامناسبی را تمرین کنید درواقع به طرز ناکامل (ناقص) جمله را بیان می کنید. بنابراین مهم است مطالب درسی صحیحی را مطالعه کنید.

می توانید مطالب درسی را که اکثر مردم از آنها استفاده می کنند ورایج است ، شما هم از آنها بهره مند شوید .بدیهی است که بسیاری از فراگیران اخبار را مطالعه می کنند. زبان خبر بسیار رسمی است ومتن آن سیاسی می باشد لذا جایی در زندگی روزمره شما ندارد. مهم است که بدانید چه می گویند اما بدانید که درابتدا لازم است درس های اساسی وپایه را بدانید.

مطالعه زبان با دوستی که سخنور بومی زبان نیست هم فایده وضرر هم دارد که باید آنها را بدانید .از این جهت که به شما انگیزه می دهد وشما را با اشتباهات زبان اشنا می کند، می تواند تمرین خوبی باشد. اما امکان دارد که اشتباه وعادات بد یکدیگر را یاد بگیرید. مطالب درسی صحیحی را انتخاب کنید، نه به شکلی که فقط یاد بگیرید یک جمله بگوئید . مختصر ومفید باید گفت که مطالب درسی انگلیسی را مطالعه کنید که از موثق ورایج بودن آنها اطمینان دارید.

خلاصه کلام :این قوانین به شما در رسیدن به اهداف صحبت کردن سلیس وروان کمک می کنند. در استفاده از برنامه ها و نرم افزارهای آموزش مکالمه زبان انگلیسی از این قوانین استفاده کنید.

 

تعدادی از محصولات مفید برای تقویت زبان انگلیسی و مکالمه :

English for youانگلیسی برای شما

اصطلاحات و افعال دو کلمه ای زبان 2 اصطلاحات و افعال دو کلمه ای انگلیسی

IELTS Generalآمادگی آزمون IELTS General

 

 

One thought on “قانون های مکالمه زبان که به آنها نیاز دارید!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>