معرفی نرم افزارهای تخصصی مهندسی صنایع

امروزه علم رایانه به یاری حوزه های مختلف شتافته و انجام کارها را سریع تر و راحت تر کرده است. در مهندسی صنایع هم همین روال وجود دارد. اگر به بررسی اجمالی آگهی های استخدامی مهندس صنایع بپردازید، متوجه خواهید شد اکثر کارفرماها، شرکت ها و سازمان ها یکی از شرایط جذب مهندس صنایع را تسلط بر نرم افزارهای مربوط به این حوزه قرار داده اند.

IndustryEngineering

IndustryEngineering

بنابراین اگر می خواهید در شغل مهندسی صنایع موفق باشید، به راحتی و سریعا بتوانید شغل مناسب و پردرآمدی را در حوزه تخصصی مهندسی صنایع پیدا کنید و یا اگر شاغل در این حوزه هستید و می خواهید پله های ترقی را سریعتر طی کنید، مطمئن باشید یادگیری نرم افزارهای تخصصی مهندسی صنایع یکی از راه های اصلی و مطمئن برای شماست.

در این بخش مهم ترین نرم افزارهای تخصصی مهندسی صنایع معرفی می گردد.

برخی از نرم افزارهای تخصصی مهندسی صنایع در زمینه کنترل پروژه عبارتند از:

MSP – Microsoft Project : از قابلیت های مهم این نرم افزار می توان به رسم نمودارهاي پرت و گرت و گانت ؛ به آموزش Ms Projectکار بردن و پروسه کردن روزهاي کاري و تعطيل ؛ محاسبه زمان پايان پروژه ؛ محاسبه انواع شناورهاي LF و EF و … ؛ امکان استفاده از Password ؛ پشتيبانی انواع پلاتر و چاپگر ؛ آناليز انواع هزينه ها ؛ محاسبه هزينه اضافه کاري ؛ قابليت تعريف حداکثر 8888 فعاليت و منبع با حداکثر 880 کاراکتر ؛ تعريف نمودن فعاليت جديد در فضاي پرت و جابه جا کردن آنها و گزارش دادن نمودار ميله اي منبع در مقياس زمان اشاره کرد

HPM-Harvard Project Manager : از قابلیت های مهم این نرم افزار می توان به رسم نمودارهاي پرت و گرت به اندازه دلخواه ؛ محاسبه محدوديت هايFF و SF و … ؛ قابليت تعريف 181 فعاليت با حداکثر 08 کاراکتر ؛ آناليز مقادير به دست آمده تجمعی و گراف آن ؛ هزينه بندي انواع پروژه ها ؛ تعريف تقويم براي هر منبع و تعيين زمان استفاده از منبع درتخصيص منابع اشاره کرد.

TL6 – Time Line : رسم انواع نمودارها با اندازه دلخواه ؛ در نظر گرفتن محدوديت هاي «زودتر از …شروع نشود» یا «ديرتر از…   شروع نشود» ؛آناليز پرت ؛  تعيين مدت زمان استفاده از منبع و به تأخير انداختن آنها با تخصيص تقويم به منابع ؛ استفاده از بانکهاي اطلاعاتی براي ايجاد پروژه ها ؛ تهيه گزارش راجع به منبع ؛ قابليت مهم نمودار پرت زمان بندي شده به همراه MSP و قابليت جانبی Guide Line2 از مهم ترین ویژگی های این نرم افزار است.

برخی از نرم افزارهای تخصصی مهندسی صنایع در زمینه طرح ریزی واحدهای صنعتی عبارتند از:

COMLAD : ورود اطلاعات به دو روش ليست محصولات و نمودار ارتباطات، ويرايش قويتر نسبت به QS و Planet ، ارائه طرح نهايی با امتياز دادن به طرح ها و محاسبه حداکثر و حداقل آنها از قابلیت های این نرم افزار است.

Factory Flow : اطلاعات ورودي آن جريان مواد ، ميزان توليد و انواع توليد را دربرمی گيرد . رسم چارت هاي مختلف با رنگهاي متنوع ، تخمين فضاي انبار مورد نياز ، رسم نمودار از -به و شدت- مسافت ، تهيه بهترين استقرار با توجه به حجم توليد ، فيلترکردن دياگرامهاي پيوسته ، استفاده از ابزارهايی مانند Factory OPT ، Factory CAD براي ارائه Layout بهينه ، طراحی چارت در 01 و ACAD08 و … از مزاياي آن می باشد .

برخی از نرم افزارهای تخصصی مهندسی صنایع در زمینه آمار و احتمالات عبارتند از:

Minitab : از قابلیت های مهم این نرم افزار می توان به تهيه نمودارهاي کنترل کيفيت مانند C ، U ، پارتو ، نقص ، علت و Minitabمعلولی و انواع نمودارهاي حرفه اي ، فرستادن اطلاعات و داده ها بر روي Excel ، محاسبات تئوري احتمالات (ضريب همبستگی ، توزيعهاي پيوسته و گسسته ، جداول فراوانی ، مقادير احتمالی) و تستهاي آماري ، انجام رگرسيون خطی ، پله اي و … ، آناليز داده های غيرپارامتري ، سري زمانی و انواع واريانس ها (دوطرفه و چند طرفه) و رسم همزمان 15 گراف اشاره کرد.

SPSS : تهيه انواع نمودارها و نمايش گرافيکی دوبعدي و سه بعدي و انواع نمودارهاي کنترل کيفيت از توانمنديهاي اين نرم SPSSافزار است . تهيه انواع جدولهاي احتمالات ، تهيه انواع طرح هاي آماري ، روش هاي رگرسيون و محاسبه انواع آن ، آناليز داده ها غيرپارامتري و داده هاي آماري در زمينه کنترل کيفيت با در نظر گرفتن جدول داده ها و نمودارها ، محاسبه انواع
داده هاي آماري )ميانگين ، ميانه و … ( ، صدور فايل ها و Save کردن بر روي بقيه نرم افزارها مانند Access ، برخورداري از help قوي نيز ازديگر قابليتهاي spss می باشد.

Statistica : تهيه انواع نمودارها و نمايش گرافيکی دوبعدي و سه بعدي ، انواع نمودارهاي کنترل کيفيت مانند U ، NP و Statistica استتیستیکا… . انجام رگرسيون با هزاران متغير ، قابليت تکرارپذيري و توليد دوباره ، تحليل و تفسير نمودارهاي کنترل کيفيت ، تجزيه وتحليل سيستم هاي آناليز زمانی مانند پيش بينی و … ، رسم طرح هاي مورد نياز در رگرسيون ، انجام انواع محاسبات احتمالی مانند توزيعها و تفسير آنها ، دارا بودن سيستم پيشنهاد کننده از امکانات اين نرم افزار می باشد.

برخی از نرم افزارهای تخصصی مهندسی صنایع در زمینه پژوهش در عملیات عبارتند از:

GAMS – General Algebraic Modeling System : در مسائل برنامه ريزي خطی ، غيرخطی ، عدد صحيح ، مختلط و … بکار می رود . انواع محدوديت ها را دربر می گيرد ، تابع هدف در آن متغير تعريف می شود ، پرقدرت ترين نرم افزار تحقيق در عمليات می باشد .

LINDO : در برنامه ريزي خطی ، عدد صحيح ، مختلط ، صفر و يک کابرد دارد . حل به دو روش انجام می پذيرد : 1- مساله را خودبه خود حل کرده و گزارش نهايی بدهد ؛ 2- مرحله به مرحله آن را حل کند . داراي  help خوب، شامل Lindo/386 , Super lindo، Lindo Studen  است که Super Lindo از همه قوي تر است.

LINGO : در برنامه ريزي خطی و غيرخطی بکار می رود . قوي ترين نرم افزار OR بعد از GAMS ، استفاده از مزاياي Windows و help ، برقراري ارتباط با Excel ، ابعاد مساله به طور عادي: 16000 متغير ، 8000 محدوديت.

QSB : در برنامه ريزي خطی ، مسائل حمل و نقل ، برنامه ريزي پويا ، تئوري صف ، شبيه سازي و مديريت پروژه کاربرد دارد . تهيه گزارش نهايی ، حل مرحله به مرحله ، امکانات ويرايشی ( حذف و تعديل محدوديت ها، تابع هدف و …)، امکان ديدن قسمت خاصی از مساله ، حل ترسيمی.

برخی از نرم افزارهای تخصصی مهندسی صنایع در زمینه شبیه سازی عبارتند از:

AutoMod : کاربرد در مدل سازي ؛ سرعت بالا ؛ تکميل خودکار ؛ برخورداري از جزئيات مدل ؛ ساختن مدل سه بعدي به صورت اتوماتيک ؛ امکان عيب يابی ؛ قابل استفاده به منظور طرح ريزي.

Siman : اولين زبان شبيه سازي براي مدل سازي سيستم هاي ساخت ؛ اولين زبان قابل اجرا بر روي ميکروکامپيوترها ؛ داراي منوهاي بسيار قوي ؛ مشخص نمودن مشخصه هاي ديناميکی و استاتيکی ؛ شبيه سازي در سه قسمت انجام می شود : 1- تهيه مدل 2-تهيه چارچوب آزمايش 3- تجزيه و تحليل و آناليز اطلاعات به دست آمده .

Taylor : شبيه سازي توليد محصولات به صورت تکی و بسته اي ؛ رسم طرح مورد نظر در ACAD ؛ امکان ديدن مدل از زواياي مختلف و جهت هاي گوناگون ؛ داراي مفسر بسيار قوي به نام TLI ؛ انواع Fixed Cost ها ؛ نرخ بهره و ارزش افزوده ؛ ايجاد انواع گراف ها و گزارشات متناسب تمام رنگی ؛ ضبط مستندات و مشاهده انواع اطلاعات راجع به عناصر ،
محصولات ، کارها ، مسير حرکت و … در هر لحظه ؛ کاربردي در مدل هاي مسيري .

برخی از نرم افزارهای تخصصی مهندسی صنایع در زمینه گرافیکی عبارتند از:

VISIO – Visio For Business Graphicsآموزش Visio : رسم نمودارهاي OPC ، FPC ، مونتاژ ، CPM و گانت چارت ؛ امکان
تغيير شکل و ويرايش و تغيير رنگ ؛ ارتباط با word و Excel ؛ مرتب کردن اجزاء مانند رسم چيدمان توليد و پر کردن فضاهاي خالی .

MS PowerPoint : رسم نمودارهاي مختلف ؛ قابليت ايجاد فايل هاي نمايشی ، انيميشن و گرافيکی ؛ راهنماي ارايه مقاله ، سمينار و پروژه و قابليت استفاده هاي تبليغاتی و آموزشی در شبکه هاي جهانی Internet.          آموزش پاورپوینت 2013

One thought on “معرفی نرم افزارهای تخصصی مهندسی صنایع

  1. خیلی عالی فقط دوست عزیز من دانشجوی ترم یک صنایع هستم یادگیری این نرم افزار عارو از کی شروع کنم بهتره؟اموزشگاه خاصی سراغ دارین برای اموزش این نرم افزار ها معرفی کنید؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>