برچسب بایگانی: آشنایی با Fluent

آشنایی با نرم افزار Fluent

آشنایی با نرم افزار Fluent
نرم‌افزار فلوئنت (FLUENT)، ‌اوج هنر برنامه‌نویسی برای مدل کردن جریان سیال و انتقال حرارت در هندسه‌های پیچیده می‌باشد. نرم‌افزار فلوئنت قابلیت مدلسازی جریانهای دو و سه بعدی را داراست. برای استفاده از این نرم افزارابتدا توسط یك نرم افزار كمكی مانند Gambit یا Mechanical Desktop هندسه .read more...