برچسب بایگانی: آموزش نرم افزار Ansys

درباره نرم افزار Ansys بیشتر بدانید

درباره نرم افزار Ansys بیشتر بدانید
نرم افزار ANSYS از دسته ابزارهای تحلیلی است که از روش اجزای محدود برای مدلسازی و تحلیل در آن استفاده می شود. روش اجزای محدود برای حل مسائل پیچیده با هندسه، نوع مصالح و بارگذاری دلخواه ابداع گردیده است. در این روش مدلهای پیچیده .read more...