برچسب بایگانی: دانلود سوالات آزمون کارشناس رسمی به همراه کلید

ویژگی های نظریه کارشناسی از منظر قانون

ویژگی های نظریه کارشناسی از منظر قانون
دگرگونی های ایجادشده در همه ابعاد زندگی بشر در ده های اخیر، روابط اجتماعی واقتصادی وفرهنگی وهنری و … را بسیار پیچیده ومملو از پدیده های بدیع ونوظهور نمود که پرداختن به همه آنها وتجزیه وتحلیل مسائل مربوطه را توسط یک عده خاص غیر .read more...