برچسب بایگانی: دانلود سوالات پیش کارورزی

سوالات آزمون پیش کارورزی (پره انترنی)

آزمون پیش کاروزی پره انترنی
آزمون پیش کارورزی (پره انترنی) در هر سال دوبار برگزار می گردد. آزمون اول در شهریور ماه و آزمون دوم پیش کارورزی (پره انترنی) در اسفند ماه هر سال برگزار می گردد. قطبی بودن آزمون پیش کارورزی (پره انترنی) در ابتدا آزمون پیش کارورزی (پره انترنی) .read more...