برچسب بایگانی: رهبر درون گرا

درون گراها رهبران بهتری هستند یا برون گراها؟

درون گراها رهبران بهتری هستند یا برون گراها؟
چه تیپ شخصیتی برای رهبری مناسب تر است؟ اگر به فرهنگ رایج توجه کنید – تلویزیون، فیلم، کتاب و …- احتمالا افراد برون گرا را رهبرانی مناسب می دانید. اما نظریه های جدید چیزهای متفاوتی را می گویند. کارکنانی که فعال اند و دوست .read more...