برچسب بایگانی: زندگی هنری فورد

داستان زندگی 3 انسانی که ورشکستگی هم نتوانست مانع کامیابی آنها شود

داستان زندگی 3 انسانی که ورشکستگی هم نتوانست مانع کامیابی آنها شود
واکنش افراد به ورشکستگی متفاوت است. برخی شاید دیگر جسارت خود را در شروع کسب و کار از دست بدهند و با حسرت آنچه از دست داده اند سر کنند اما برخی دیگر ممکن است از شکست درس بگیرند و دوباره به تلاش کردن .read more...