برچسب بایگانی: سنجش فرسودگی شغلی

سه قدم تا جلوگیری از فرسودگی شغلی

سه قدم تا جلوگیری از فرسودگی شغلی
کار می‌تواند صبر کند. یاد بگیرید چطور هنگام بیماری خودتان را در الویت قرار دهید. ساعت ۱۰ شب است. هنوز در محل کارتان هستید و به ایمیل ها پاسخ می‌دهید. یادتان نیست آخرین بار کی ورزش کرده‌اید، حتی به خاطر ندارید ناهار چه خورده‌اید. .read more...