برچسب بایگانی: منابع آزمون علوم پایه پزشکی

سوالات آزمون علوم پایه پزشکی

آزمون علوم پایه پزشکی
آزمون علوم پایه پزشکی برای دانشجویان در هر سال دوبار برگزار می گردد. آزمون اول در شهریور ماه و آزمون دوم علوم پایه پزشکی در اسفند ماه هر سال برگزار می گردد. قطبی بودن آزمون علوم پایه پزشکی در ابتدا آزمون علوم پایه پزشکی  .read more...