برچسب بایگانی: مواد آزمون کارشناس رسمی

گروه های کارشناس رسمی کانون کارشناسان رسمی دادگستری کدامند؟

آزمون کارشناس رسمی
در راستای برگزاری آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال 95 ، داشتن اطلاعات کامل و جامع برای شما به عنوان یک داوطلب آزمون کارشناس رسمی  ضروری است. شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری 12 گروه کارشناس رسمی تعریف کرده اند که کارشناسان رسمی در این گروه .read more...