برچسب بایگانی: مکالمه زبان

اهمیت فراگیری اصطلاحات زبان

اهمیت فراگیری اصطلاحات زبان
اصطلاحات(idioms) کلمات و عبارات ثابتی هستند کـه یـا از لحاظ گرامری غیرعادی هستند (مثل «Long time, no see!» و یا از این جهت که دارای معنی‌ای هستند که نمی‌تواند از معانی کلمات تشکیل دهنده آن استخراج شود (مانند:It’s raining cats and dogs!). هر زبانی .read more...