برچسب بایگانی: نرم افزار انسیس

درباره نرم افزار Ansys بیشتر بدانید

درباره نرم افزار Ansys بیشتر بدانید
نرم افزار ANSYS از دسته ابزارهای تحلیلی است که از روش اجزای محدود برای مدلسازی و تحلیل در آن استفاده می شود. روش اجزای محدود برای حل مسائل پیچیده با هندسه، نوع مصالح و بارگذاری دلخواه ابداع گردیده است. در این روش مدلهای پیچیده .read more...