برچسب بایگانی: چپ مغز

چطور نیمکره راست مغزتان را تقویت کنید؟

چطور نیمکره راست مغزتان را تقویت کنید؟
اغلب افراد دوست دارند که خلاق تر باشند. شما ممکن است حس کنید که استعداد نهفته یا توانایی خلاقانه ای دارید ولی به طور مشخص آن را نمی شناسید. نیمکره راست مغز به شما کمک می کند که خلاق تر باشید. فعالیت هایی مانند .read more...