برچسب بایگانی: آزمون علوم پایه دندانپزشکی

آزمون علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی 95

آزمون علوم پایه پزشکی
آزمون علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی در هر سال دوبار برگزار می گردد. آزمون اول در شهریور ماه و آزمون دوم علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی در اسفند ماه هر سال برگزار می گردد. در ابتدا آزمون علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی به صورت .read more...